CHAIRPERSON - MG ALBA

Recruiter
Ofcom
Location
Stornoway, Outer Hebrides (Na h-Eileanan an Iar) (GB)
Salary
£11,460
Posted
10 Aug 2018
Ref
9921937
Contract Type
Fixed term
Hours
Full Time

MG ALBA Chairperson

Ofcom is seeking to appoint a new Chairperson of MG ALBA on a 4 year term.

MG ALBA’s role is to ensure high quality television programmes in Gaelic are made available to people in Scotland.

As well as chairing and leading the board of MG ALBA, the individual will bring commercial and political acuity, ideally with an interest in or understanding of broadcasting policy and media regulation. They will be
at ease with fast moving, high technology environments and understand the audience and consumer interest in such spheres.

A detailed Job Specification can be found on the Ofcom website.

For further information and details on how to apply, go to current vacancies page at https://jobs-ofcom.icims.com and click the ‘apply for this job online’ icon.

You will be required to submit a CV and covering letter.

The deadline for applications is midnight, 31 August 2018

**************************************************************************************
Cathraiche MG ALBA

Tha Ofcom airson Cathraiche ùr a shuidheachadh air MG ALBA airson teirm a mhaireas ceithir bliadhna.

Is e dreuchd MG ALBA dèanamh cinnteach gu bheil prògraman telebhisein Gàidhlig de dh’àrd-chàileachd air an toirt do dhaoine ann an Alba. 

Cho math ri bhith sa chathair agus a’ stiuireadh bòrd MG ALBA, bidh eòlas coimeirsealta agus poilitigeach aig an neach a bhios soirbheachail, agus ùidh no tuigse air poileasaidh craolaidh agus riaghladh mheadhanan. Bidh an neach saorsainneil ann an àrainnean teicneòlais iom-fhillte agus a tha ag atharrachadh gu luath, agus bidh tuigse aig an neach a thaobh ùidh luchd-amais is luchd-amhairc sa leithid sin de shuidheachaidhean.

Gheibhear Mion-fhiosrachadh mun dreuchd air làrachlìn Ofcom.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus taic airson tagradh a dhèanamh, rach gu duilleag nan cothroman obrach aig https://jobs-ofcom.icims.com agus cliog air an ìomhaigh ‘apply for this job online’.

Feumaidh tu CV a chur a-steach le litir na chois.

Is e ceann-là nan tagraidhean meadhan-oidhche 31 Lùnastal 2018.